Let op! Bouwvakborrel: Vrijdag 26 juli gesloten vanaf 15:00 uur.
Let op! Bouwvakborrel: Vrijdag 26 juli gesloten vanaf 15:00 uur.
Veel uit voorraad leverbaar
Voordelige bezorging of afhaal
Voor de professional en particulier
Verkoopadvies? 0548 - 201013

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Houthandel Salland gevestigd te Nieuw Heeten.
Houthandel Salland is onderdeel van Historisch Hout BV. De Algemene voorwaarden die van belang zijn, zijn rechts gebonden aan de rechten van Historisch Hout BV.

Artikel 1 Algemeen
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Historisch Hout: Verkoper
 • Koper: de wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van Historisch Hout.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met verkoper, alsook op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij verkoper producten van welke aard dan ook aan koper levert.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 • Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en bestellingen
  Alle aanbiedingen/acties zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website vermeld is en indien het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 • Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Toch kan een product op details afwijken. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • Alle genoemde lengtes zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan afwijken.
  Bestellingen mogen door verkoper zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 • De prijzen in genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de koper een bestelling heeft afgerond, en verkoper de koper per email een orderbevestiging heeft gezonden.
 • Indien op verzoek van de koper door verkoper een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de koper deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en verkoper de koper per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de koper geaccepteerde offerte.
 • Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper

Artikel 4 Levering en risico

 • Voor leveringen in Nederland brengt verkoper bezorgkosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling. Bezorgkosten zijn van toepassing zoals genoemd in ons artikel bezorgkosten op de website.
 • Verkoper zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
 • De levertijd kan door verkoper verlengd worden indien er zich omstandigheden voordoen zoals genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt. Verkoper bepaalt de wijze van verzending.
 • Het vervoer van de producten is voor rekening en risico van verkoper. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van koper en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de producten en/of derden mocht ontstaan voor rekening van koper. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat verkoper conform de overeenkomst de producten ter aflevering aanbiedt doch koper om welke reden dan ook niet afneemt.
 • Koper is verplicht de verkochte producten af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Verkoper uitsluitend verplicht de producten te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Indien koper de afname weigert of nalatig of onvolledig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval, naast de betalingsverplichting, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de interest, transportkosten en opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Indien de koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten gelost voor risico van de koper op of nabij het overeengekomen afleveradres.
 • Levering op de Waddeneilanden en buitenland is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.

Artikel 5 Herroepingsrecht bij consumenten

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Historisch Hout, Bloeme Weide 6, 7448PX  Haarle, info@houthandelsalland.nl, 0548201013.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Indien de koper besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de koper, verkoper behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de koper.
 • Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maatwerk) van de koper.
 • Voorts behoeft verkoper uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
 1. het product en/of de producten niet gebruikt of bewerkt zijn
 2. het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
 3. het product en/of de producten ongebruikt en schoon zijn
 4. het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest

Artikel 5.1 Herroeppingsrecht maatwerk & maatwerk producten. 

Als de order speciaal voor u op maat gezaagd is kunt u deze helaas niet retourneren, denk hierbij aan afgekort op maat of gezaagd in specifieke lengte/kop maten. Daarnaast biedt Houthandel Salland een aantal producten die tevens vallen onder maatwerk, deze producten kunnen NIET retour na order. De order kan enkel geannuleerd worden zodra deze nog niet is opgenomen in onze productie. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Hieronder een opsomming van onze maatwerk producten die NIET geretourneerd kunnen worden.

 • Eiken & Douglas landhekken.
 • EPDM dak pakketten.
 • Douglas deuren.
 • Douglas ramen.
 • Kastanje hekwerk verkocht per M1.

Artikel 6 Aanvaarding, reclameren en garantie

 • Koper dient de producten bij aflevering te controleren. Hierbij dient hij na te gaan of: – de juiste producten zijn geleverd – de afgeleverde producten wat betreft specificatie (dikte, breedte, lengte en stuks) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien niet terstond na ontvangst van de goederen wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames over eventuele manco’s, afwijkingen of beschadigingen moeten binnen 48 uur gemeld worden via info@houthandelsalland.nl. U dient met behulp van duidelijk fotomateriaal het manco in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen reclamaties in behandeling genomen.
 • Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 • Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
 • Reclames door koper geven koper geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting dan wel verrekening.
 • Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, zal verkoper aan koper hetzij een billijke schadevergoeding voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde producten, hetzij de producten geheel of gedeeltelijk vervangen, waarbij de overeengekomen te vervangen producten dienen te worden teruggezonden, één en ander ter vrije keuze van verkoper. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 • Koper zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 7 Producteigenschappen en maten

 • Het door Historisch Hout geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. Douglas hout valt in duurzaamheidsklasse III. Dit betekent dat een levensduur van 5- 15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie gegeven worden.
 • Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.
 • Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
 • Afwijkingen in breedte, hoogte en lengte maten tot 3 centimeter wordt door Houthandel Salland als standaard afwijking toegepast.
 • Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 8 Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 3 maanden te verlengen, hetzij de koop te ontbinden. De verkoper kan de koop ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 • Door verkoper geleverde producten, waaronder worden begrepen reeds aangebroken partijen, alsook producten die reeds een gedeeltelijke bewerking hebben ondergaan, zowel betaalde als onbetaalde producten, blijven haar eigendom totdat koper alle verplichtingen uit alle door hem met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
 • Indien verkoper gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde producten. Voor zover nodig machtigt de koper verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 • Onverminderd al hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt geregeld, behoudt verkoper zich alle haar toekomende intellectuele eigendomsrechten en daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.
 • Indien u via de website bestelt dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDEAL. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond.
 • Indien u een zakelijk account heeft en op rekening wilt bestellen is dat na interne goedkeuring en onder condities van verkoper mogelijk. De betaling dient dan te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de koper met de betaling tegenover de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
 • Niet consument kopers hebben niet het recht tot verrekenen.
  Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 • Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
  Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Euroʼs, tenzij verkoper een andere valuta aanwijst. In dat geval is koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.
 • Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper aan verkoper de alsdan geldende wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 15% van de hoofdsom. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.
 • Indien koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten tot die betaling, inclusief betaling van vervallen rente en kosten, is geschied, terwijl over de verdere levering – ook indien anders was overeengekomen – contante betaling kan worden geëist. Het vorenstaande laat alle verplichtingen van koper tot nakoming van de verbintenissen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) onverlet

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 • Indien door verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in artikel 6 van deze voorwaarden is geregeld.
 • Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of leidinggevenden van verkoper.
 • Verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden geleverde producten.
 • Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Verkoper staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.